ხელოვნების საერთაშორისო ცენტრი
ხელოვნების საერთაშორისო ცენტრი

Start/Pause
ორგანიზაცია და მისი ხელმძღვანელობა

არასამთავრობო ორგანიზაცია "ხელოვნების საერთაშორისო ცენტრი" დაარსდა 1995 წელს. 1995-2005 წლებში ფუნქციონირებდა ს. ჯანაშიას სახ. საქართველოს სახელმწიფო მუზეუმის მარჯვენა ფრთის III სართულზე. 2005 წლიდან ფუნქციონირებს შემდეგ მისამართზე _ ნიკო ნიკოლაძის #7 0108 თბილისი საქართველო.
ბრენდის სახელწოდება - "ისტორიალი"

პრეზიდენტი - მაკა დვალიშვილი


სტრატეგია, პრიორიტეტული მიმართულებები
ქართული კულტურის კვლევის ხელშეწყობა და ქართველი მკვლევარების საერთაშორისო სამეცნიერო წრეებში ინტეგრაცია. ხელოვნების საერთაშორისო ცენტრის პროგრამა ქართული კულტურის კვლევის საერთაშორისო ინიციატივა დაარსდა 2007 წელს. პროგრამის ფარგლებში ხორციელდება სიმპოზიუმები და კონფერენციები, საქართველოში და საქართველოს გარეთ, ასევე გამოიცემა სხვადასხვა სამეცნიერო პუბლიკაციები. www.symposiumgeorgia.org ნოვაციები თანამედროვე ქართული ხელოვნების საგამოფენო საქმის განვითარებაში. საქართველოს კულტურული მემკვიდრეობის დაცვა, განვითარება და პოპულარიზაცია. ხელოვნების საერთაშორისო ცენტრი არის ევროკომისიის კულტურული მემკვიდრეობის დაცვის „EUROPA NOSTRA 2006“-ის პრიზის მფლობელი www.gaccgeorgia.org/FSCHerit.htm პროგრამის პრიორიტეტები
შუა საუკენეების ხუროთმოძღვრების და კედლის მხატვრობის მდგომარეობის კვლევა, დიაგნოსტიკა, გამომწვევი მიზეზების აღმოფხვრა და საკონსერვაციო სამუშაოების ჩატარება. უპირატესობა ენიჭება მიკრობიოლოგიური დაზიანების შესწავლას, მისი გამომწვევი მიზეზების და გარემო პირობების ზემოქმედების დადგენას, მკურნალობის მეთოდიკის შემუშავებას. საერთაშორისო და ადგილობრივ სპეციალისტთა რეკომენდაციებზე დაყრდნობით, ძეგლებზე ტარდება საკონსერვაციო სამუშაოები და ამასთანავე საერთაშორისო საკონსერვაციო პრაქტიკას და გამოცდილებას უზიარებენ ახალგაზრდა სპეციალისტებს.
პროგრამა ასევე მოიცავს ქართული შუასაუკენეების ხუროთმოძღვრების და კედლის მხატვრობის ძეგლების პოპულარიზაციისთვის ჩატარებულ ღონისძიებებს, როგორც საქართველოს, ისე საერთაშორისო მასშტაბით. ამასთანავე, რეგიონების მდგრადი ეკონომიკური განვითარებისთვის პროგრამა ითვალსიწინებს საზოგადოების (განსაკუთრებით ადგილობრივი თემის) ჩართვას კულტურული მემკვიდრეობის მოვლა-პატრონობაში, ფონდების მოძიებას, ძეგლების რელიგიური სპეციფიკის გათვალისწინებით ორგანიზებული კულტურული ტურიზმის მენეჯმენტს და ინფრასტრუქტურის განვითარებას.
საერთაშორისო კავშირების და კულტურული გაცვლების ხელშეწყობა. კულტურულ სფეროში საგანმანათლებლო საქმიანობა. ქართული ხალხური რეწვისა და კულტურული ინდუსტრიების განვითარების ხელშეწყობა.
მიმდინარე პროგრამები
1. ქართული კულტურის კვლევის საერთაშორისო ინიციატივა
2. ადგილობრივი და მოძრავი გამოფენები
3. გადავარჩინოთ საქართველოს კულტურული მემკვიდრეობა
4. ხალხური რეწვა და კულტურული ინდუსტრიების განვითარება

საკონტაქტო ინფორმაცია
ნიკო ნიკოლაძის ქ. 7, 0108, თბილისი, საქართველო
+995 32 93 13 35 / 93 56 85
+995 32 92 13 35
gacc@gaccgeorgia.org
www.gaccgeorgia.org

Search