შემოქმედებითი საქართველო
შემოქმედებითი საქართველო

Start/Pause
შემოქმედებითი საქართველო წარმოადგენს საქართველოს განათლების, მეცნიერების, კულტურისა და სპორტის სამინისტროს დაქვემდებარებაში მყოფ საჯარო სამართლის იურიდიულ პირს (სსიპ), რომლის საქმიანობის საგანს წარმოადგენს ინოვაციური იდეების, კულტურისა და შემოქმედებითი სფეროს კომერციალიზაციისა და მდგრადი განვითარების ხელშეწყობა.
ხედვა:
შემოქმედებითი ინდუსტრიები სამუშაო ადგილების შექმნის, ეკონომიკური ზრდის და სოციალური კეთილდღეობის გენერატორია.

მისია:
შემოქმედებითი ინდუსტრიების განვითარებაზე ორიენტირებული გარემოს შექმნა.

საკონტაქტო ინფორმაცია
საქართველო, თბილისი, 0171, ვიქტორ დოლიძის ქუჩა, კორპუსი # 28
info@creativegeorgia.ge
http://creativegeorgia.ge/


Search